RSS

Workers celebrate CPP 46th anniversary, call for intensification of armed struggle

DSC_0013

Workers under the Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog (RCTU-ST), an allied organization of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), held an early celebration of the upcoming 46th founding anniversary of the Communist Party of the Philippines. The said organization, through painting graffiti on walls and streamers, and a lightning rally held by more than a hundred workers, expressed its support for the continuing and intensifying armed struggle led by the CPP.

The lightning rally started at exactly 5 o’clock in the afternoon at the Calamba City terminal. Workers under the RCTU-ST, together with members of the Katipunan ng Samahang Manggagawa-National Democratic Front-Southern Tagalog, and Kabataang Makabayan-Balangay Rizalina Ilagan, called for the intensification of the longest-running armed struggle in the countryside led by the CPP.

“As the Aquino regime continuously exposes itself as a fascist, anti-people, and pro-capitalist government which sets aside all the interests of the wide masses, there is no other option for workers in the region, and the whole country, but to take up arms and bring down the status quo through the national democratic revolution.” Fortunato Magtanggol, RCTU-ST spokesperson, said.

“It is clear that there is no hope for a better life under this corrupt system. Workers are endlessly put in a shameful condition through the neoliberal policies undertaken and implemented by the Aquino regime. Contractualization, work flexibilization, inhumane working conditions, very low wages, and direct assaults on the labor movement, vis-a-vis the systemic corruption and puppetry to the demands of the imperialist US, are amongst the many reasons why it is imperative that workers follow the steps of communist martirs and cadres who offered their heart and soul to the revolution—only to pave the way for a socialist society, where workers and peasants, and the wide masses enjoy lives with dignity, where the country’s resources and the labor force are utilized for the benefit of the people, and not for the ruling class.” Magtanggol added.

“We celebrate the Communist Party’s victories in defending the rights of the working class, in fighting for a just and humane society, in leading the armed struggle that aims to overthrow this corrupt, fascist, and puppet regime, and for overcoming all the counter-revolutionary efforts sponsored by Aquino, the imperialist US, and their allies here and abroad. The CPP is our role model, and we are here to express our commitment anew in further strengthening the revolutionary workers’ movement, as we march hand-in-hand with the wider masses who are prepared and determined to establish a democratic people’s government.” Magtanggol ended.

Long live the Communist Party of the Philippines!

Workers of the world, unite! There is nothing to lose but your chains!

###

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 21, 2014 in Uncategorized

 

Pahayag ng Pakikiisa sa Pagdiriwang ng ika-46 Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas

CPP 46th Anniversary Ang Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog (RCTU-ST), alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), ay kaisa ng malawak na masang anakpawis sa pagdiriwang para sa ika-46 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas-Marxismo-Leninismo-Maoismo (PKP-MLM)!

Ang pagkakatatag ng PKP noong Disyembre 26, 1968 ay kapanganakan ng panibagong pag-asa para sa uring manggagawang Pilipino—iniluwal nito ang taliba ng rebolusyon na magsusulong ng pagpapalaya sa mga aping uri sa pamamagitan ng makatarungang digma.

Ipinakilala at inilinaw ng PKP ang makatotohanang solusyon sa daantaong kahirapang ibinunga ng panghihimasok at direktang pagsakop ng mga imperyalistang dayuhan, mula sa mga kastila, hanggang sa pagpasok ng panibagong superpower na imperyalistang Estados Unidos. Gamit ang teoryang Marxismo-Leninismo-Maoismo, naitakda ang wastong linyang pampulitika at organisasyon ng Partido na siyang magwawakas sa kasalukuyang malapyudal at malakolonyal na katangian ng lipunang Pilipino.

Ipinagbubunyi ng hanay ng mga rebolusyonaryong manggagawa sa Timog Katagalugan ang 46 na taong pamumuno ng natatanging proletaryadong partido, ang PKP, sa pinakamatagal na armadong rebolusyon sa kasaysayan ng buong daigdig, sa kabila ng kaliwa’t kanang kontra-rebolusyonaryong dahas at propaganda ng mga imperyalista at mga lokal na naghaharing uri.

Ang PKP ang inspirasyon ng mga rebolusyonaryong manggagawa sa ilalim ng RCTU-ST, sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon, sa pagtataguyod sa interes ng uring manggagawa at lahat ng aping uri, sa paglalantad sa mga anti-mamamayan at anti-manggagawang batas, sa pagsusuri sa mga pampulitika at pang-ekonomiyang usapin, at sa matatag na paglaban sa lahat ng atake ng imperyalistang US at reaksyunaryong gubyerno.

Nananatiling matatag ang PKP hanggang sa kasalukuyan, at tuloy-tuloy na lumalawak at lumalakas, kasabay ng pag-igting ng krisis sa pulitika at ekonomiya ng rehimeng US-Aquino II. Habang nailalantad ang kabulukan ng reaksyunaryong gubyernong walang ibang ginawa kundi magpatupad ng mga neoliberal na polisiya—tulad ng laganap na pagkitil sa hanapbuhay ng mga manggagawa at mamamayan—kapalit ng papalaking tubo sa mga kapitalista; pagkakait sa mga batayang serbisyo sa edukasyon, kalusugan, at pabahay; lantarang pagtalikod sa pananagutan tuwing mayroong mga kalamidad sa bansa; at pagnanakaw ng bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan; lalupang nagiging malinaw sa sambayanan na wala na silang maaasahan mula kay Aquino, at sa bulok na reaksyunaryong gubyerno nito.

Pinakamataas na pagpupugay ang ibinibigay ng mga manggagawa sa lahat ng martir ng rebolusyong Pilipino, mga kadre at kasapi ng Partido na nagbuhos ng kanilang dugo at pawis para sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan! Hindi matatawaran ang iniambag nina Ka Verleen “Bugoy” Trinidad, Diosdado “Ka Fort” Fortuna, at lahat ng mga martir mula sa uring manggagawa at iba pang uri’t sektor na buong pusong niyakap ang mga prinsipyo at patakaran ng Partido, iniwan ang kanilang mga komportableng buhay, at sinuong ang masalimuot ngunit makabuluhang landas ng paglilingkod sa sambayanan.

Sa pag-igting ng krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista, at ibayong pagdilim ng hinaharap ng rehimeng US-Aquino II sa mga susunod na taon, tiyak na mas marami pang manggagawa, magsasaka, at mamamayan ang yayakap sa Marxismo-Leninismo-Maoismo bilang makauring ideolohiya na nagsisilbi para sa interes ng uring manggagawa at lahat ng aping mamamayan. Sila ay maghuhubog ng kanilang mga sarili bilang mga panibagong kadreng mangunguna sa pagsusulong ng pakikibaka ng mas malawak na masang handa at naglalayong baguhin ang isang bulok na sistema tungo sa isang sistemang panlipunang walang pagsasamantala.

Hindi makakamit ng PKP ang lahat ng tagumpay na tinamo at tatamuhin nito kung wala ang mainit at mahigpit na pagsuporta at pakikiisa ng masang anakpawis sa mga programa at layunin ng Partido Komunista ng Pilipinas. Kung kaya, kasabay nating ipinagdiriwang ang walang sawang suporta at pakikiisa ng malawak na masa sa mga rebolusyonaryong adhikain ng ating pinakamamahal na partido!

Sa pagkakaisa ng PKP at mamamayan, mailalatag ang mga esensyal na batayan para sa pag-unlad ng buong sambayanan—ang industriyalisasyon sa pambansang antas, pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa, ang pagtataguyod ng produksyong magsisilbi sa pangangailangan ng mamamayan at hindi ng iilan, ang pagpapatakbo sa gubyerno bilang gubyerno ng mamamayan, at ang pagwawakas sa paghahari ng mga dayuhang kapitalista, mga lokal na papet nila, at mga panginoong maylupa sa bansa.

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Manggagawa, pamunuan ang pambansa-demokratikong rebolusyon! Sumapi sa New People’s Army!
Ubos-kayang isulong ang digmang bayan tungo sa pagkapatas!

 
Leave a comment

Posted by on December 21, 2014 in CPP Anniversary

 

Tags: , , ,

EDCA of the US-Aquino II Regime, a blatant form of treachery to the people!

The Revolutionary Council of Trade Unions-National Democratic Front-Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST) condemns to the highest level the railroaded Enhanced Defense Cooperation Agreement—a blatant treachery of the Aquino regime to the Filipino people!

It is an obvious display of Aquino’s puppetry to the imperialist US, a demonstration of his disloyalty to the working class and the people. By deliberately violating the Philippine constitution thru evading the legal and democratic process in participating in an agreement that is political in nature, Aquino has practically surrendered the country’s already-limited freedom to the most powerful imperialist in the world.

As it is designed under the US’ shift in overall strategy via pivoting to the Asia-Pacific region, it is obvious that the EDCA was implemented, without even recognizing and going through the democratic process set under the 1987 Philippine Constitution, only to give way to the US’ tighter hold on Philippine economy and politics.

The US has been in deep and uncontainable crisis since 2008. Due to capitalists’ objectives in increasingly expanding their capital by promoting an anarchic type of production, workers are subject to endless oppression in their workplaces, wage freezes, and a shrinking consumption power in general. The gap between the expanding production and shrinking consumption power has led the imperialist US and the whole world in a deepening global financial crisis that haunts both capitalist countries and their neocolonies.

The imperialist US eyes the Asia-Pacific region as a rich source of additional profit that will help its dwindling economy recover from all-time-high debt to GDP ratios and a fully congested market that is unable to accommodate a rapidly increasing production due to boundless financialization. It therefore promotes the involvement of various countries in the region in different trade agreements, such as the Trans-Pacific Partnership Agreement, to force the latter to remove all restrictions in foreign trade and investments.

Such is the rationale behind the imperialist US’ pivoting of its military forces in Asia—to showcase its military strength and imply their persisting reign in terms of economic and political power amongst all countries in the world, and hence put pressure on Asian countries in joining these multilateral, yet one-sided, agreements.

Similarly, the return of the US bases and military forces in the Philippines is directed at forcing the puppet Aquino government to further implement neoliberal policies that will only worsen Filipino workers’ already-destitute condition, in exchange of billions of dollars of profits for foreign capitalists. Equally, the implementation of the EDCA signifies more human rights abuses, prostitution among women and children, destruction of the environment, and tighter control over the Philippines in all aspects.

On the whole, the EDCA is a biased agreement that solely benefits the imperialist US. It is a clear betrayal of the US-Aquino II Regime to the people and all the revolutionaries who dedicated and sacrificed their lives for the country’s freedom. There is no other way to oppose and dislodge such unconstitutional agreement but a stronger national democratic revolution that will finally put an end to imperialist domination. Workers, who are bound by such agreements to endless suffering and poverty, should lead the fight for genuine liberation through joining the new people’s army!

DOWN WITH US IMPERIALISM!
JOIN THE NEW PEOPLE’S ARMY! INTENSIFY THE NATIONAL DEMOCRATIC REVOLUTION UNTIL VICTORY!

 
Leave a comment

Posted by on June 21, 2014 in EDCA

 

Tags: , , ,

EDCA ng Rehimeng US-Aquino II, lantarang pagtataksil sa taumbayan!

Mariing kinukundena ng Revolutionary Council of Trade Unions-National Democratic Front-Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST) ang niratsadang Enhanced Defense Cooperation Agreement—isang malinaw na pagtataksil ng rehimeng US-Aquino II sa sambayanang Pilipino!

Lantaran nitong ipinapakita ang pagkatuta ni Aquino sa imperyalistang Estados Unidos, isang demonstrasyon ng kanyang pagtataksil sa uring manggagawa at sambayanan. Sa direktang paglabag sa saligang batas ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-ikot sa ligal at demokratikong proseso ng pagpasok sa isang kasunduang pulitikal ang katangian, isinuko nang buung-buo ni Aquino ang dati nang limitadong kalayaan ng bansa sa pinakamakapangyarihang imperyalista sa buong daigdig.

Dahil nakadisenyo ayon sa kabuuang pihit ng estratehiya ng US sa pamamagitan ng pag-paling ng kanilang lakas militar at atensyon sa Asya Pasipiko, malinaw na ipinatupad ang EDCA, nang hindi kinikilala at dinadaanan ang demokratikong prosesong nakatakda sa Saligang Batas ng Pilipinas, upang mapagbigyan lamang ang mas mahigpit na pagkontrol ng US sa ekonomiya at pulitika ng Pilipinas.

Mula 2008, nasa malalim at di-mapigilang krisis ang US. Dulot ng kapitalistang layuning tuluy-tuloy na magpalaki ng kapital sa pamamagitan ng pagtataguyod ng anarkistang tipo ng produksyon, inilalagay ang mga manggagawa sa walang katapusang pagsasamantala sa mga pabrika, pagkapako ng sahod, at mabilis na lumiliit na kapasidad na bumili sa pangkabuuan. Inilagay ng agwat sa pagitan ng lumalaking produksyon at lumiliit na kapangyarihang bumili ang imperyalistang US at buong mundo sa isang napakalalim na krisis pinansyal. Nagdudulot ito ng matinding sigalot sa mga kapitalistang bansa at kanilang mga malakolonya.

Nakikita ng imperyalistang US ang Asya Pasipiko bilang mayamang pagkukunan ng dagdag na tubo na makatutulong sa bumabagsak nitong ekonomiya. Layunin nitong makarekober mula sa walang-kaparis-sa-laking depisito sa kanilang GDP dulot ng napakalaking utang, at sa sinagad na merkadong wala nang puwang para sa mabilis na lumalaking produksyon dahil sa di-narerendahang pinansyalisasyon. Kung kaya, itinutulak ng imperyalistang US ang paglahok ng iba’t ibang bansa sa rehiyon sa mga kasunduan sa kalakalan, tulad ng Trans-Pacific Partnership Agreement, upang pwersahin ang nahuhuli na tanggalin ang lahat ng restriksyon sa dayuhang kalakalan at pamumuhunan.

Ito ang ultimong dahilan sa likod ng pagbuhos ng imperyalistang US ng pwersang militar sa Asya—upang ipangalandakan ang kanyang lakas militar at ibandera ang kanyang nagpapatuloy na paghahari sa ekonomiya at pulitika sa iba pang bansa sa buong daigdig, at kung gayon ay i-presyur ang mga bansa sa Asya na lumahok sa mga multilateral, ngunit makaisang panig, na kasunduan.

Kahalintulad nito, nakadirekta ang pagbabalik ng mga base at pwersang militar ng US sa bansa sa pagpwersa sa tutang gobyerno ni Aquino na ibayong magpatupad ng mga neoliberal na polisiyang magpapalala lamang sa kasalukuyang kaaba-abang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino, kapalit ng bilyong dolyar na tubo para sa mga dayuhang kapitalista. Dagdag pa, ang pagpapatupad ng EDCA ay mangangahulugan ng mas maraming paglabag sa karapatang pantao, prostitusyon sa hanay ng kababaihan at kabataan, pagyurak sa kalikasan, at mas mahigpit na kontrol sa Pilipinas sa lahat ng aspeto.

Sa pangkabuuan, makaisang panig ang EDCA, at tanging ang imperyalistang US ang makikinabang dito. Ito ay malinaw na pagtataksil ng rehimeng US-Aquino II sa sambayanan at sa lahat ng rebolusyonaryong nag-alay at nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Wala nang ibang paraan upang tutulan at ibasura ang isang kasunduang labag sa konstitusyon kundi ang mas malakas na pambansa-demokratikong rebolusyon na magwawakas sa imperyalistang dominasyon at pangongontrol. Kailangang pangunahan ng uring manggagawa, na nakagapos sa walang-hanggang pagsasamantala dulot ng mga kahalintulad na mga kasunduan, ang laban para sa tunay na kalayaan sa pamamagitan ng pagsapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Ibagsak ang imperyalismong US!
Manggagawa, sumapi sa New People’s Army!
Paigtingin ang pambansa-demokratikong rebolusyon hanggang tagumpay!

 
Leave a comment

Posted by on June 21, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , ,

RCTU-NDF-ST to Aquino Regime: ‘Stop deceiving workers or else’

The Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog, an allied organization of the National Democratic Front of the Philippines, denounced the results of the recent study done by the Philippine Institute of Development Studies (PIDS) regarding the country’s minimum wage and its ‘ill effects on the lives of the Filipino workers’.

Saying it is purely capitalist propaganda that coincides with Aquino’s orchestrated efforts in taking away the people’s basic right to decent living, RCTU-NDF-ST warned the US-Aquino regime of leaving workers with no other choice but to join and lead the national democratic revolution that will finally put an end to imperialism, bureaucrat capitalism, and feudalism, to which they see no chances of living in decency.

On April 3, the PIDS released a study showing how minimum wage ‘leads to poverty’ instead of alleviating the lives of Filipino workers in the country. According to the study, a number of Filipino families lose the possibility of earning a living and ‘increases the probability of falling into poverty’ due to the mandatory minimum wage set by the government.

In accordance with the results of the study, the PIDS proposed the 12-point Jobs Expansion and Development Initiative or Jedi program that calls for the removal of a compulsory minimum wage, and the extension of the mandatory regularization period from six months to two years, among others. The said program, PIDS said, would allow companies to hire low-skilled and poor contractual workers who are willing to work and receive below minimum wages.

The Employers’ Confederation of the Philippines (ECOP) highly agreed to the results of the study.

The RCTU-NDF-ST, however, stated otherwise. “This is purely capitalist propaganda that is part of the BS Aquino regime’s orchestrated efforts in eliminating all kinds of restrictions in foreign capitalists’ objectives in extracting super profits from the blood and sweat of Filipino workers. From the implementation of the Two Tiered Wage System that further lowered the P337 minimum wage to P255 floor wage in the region, the US-Aquino regime is obviously trying to brainwash the Filipino people to ultimately remove the minimum wage system in the country, eliminate regular employment, and basically take away all the remaining rights that workers hardly enjoy under a puppet regime.” Said Fortunato Magtanggol, RCTU-NDF-ST spokesperson.

Aside from the aforementioned propositions, the Jedi Program proposed the ‘simplification of the labor-dispute resolution process; making hiring and firing decisions more flexible; minimizing the imposition of labor regulations and practices; and adopting a Singaporean style of providing income supplements to targeted ultra-poor.’

“The US-Aquino regime’s explanation of the roots of poverty through the PIDS study is totally skewed. Workers well know that low wages and the lack of benefits, aggravated by widespread contractual employment, as well as the lack of labor regulations to ensure workers’ decent living and the blatant endorsement of neoliberal policies on education such as the K+12 reform and technical courses through the TESDA are the reasons why we are endlessly suffering from poverty.”

“It is simple mathematics—prices are rising, and the wages offered are insufficient. Unemployment rate remains high, and more and more people from the countryside are adding-up to the reserved labor force due to rampant land-grabbing by landlords and capitalists like Aquino. The proposed Jedi Program will worsen the country’s poverty incidence and will bring into heights the current political and economic crisis in the Philippines.” Added Magtanggol.

“There is clarity in the whole picture. Aquino, a true-blue puppet of the imperialist US, is keen and determined in implementing neoliberal policies that will permit boundless capitalist oppression on the Philippine labor force. This is supported by his intensified counter-insurgency program that aims to suppress and eventually eliminate trade unions so as to remove all possible distractions, and his attempts to promote Charter Change that will allow 100% foreign ownership of capital and resources in the country.”

“May this serve as a warning for the US-Aquino regime: do not take away the very little that is left of the workers. The people are already disgruntled with your corrupt, inhumane, and incompetent administration and will not be deceived by your rhetoric. There is no wonder why the revolutionary movement is continuously rising in arms and power, with more workers, peasants, and urban poor who see no other choice but to bring down the current exploitative system through the armed struggle.” Ended Magtanggol.

On March 29, more than 100 workers joined the lightning rally and ‘paint the town red’ operations initiated by RCTU-NDF-ST to show the strengthening support of workers towards the national democratic revolution in the country, which is considered as one of the longest running communist insurgencies in the world.###

**The Philippine Institute of Development Studies (PIDS) is a state-owned non-stock, non-profit corporation established in 1977 to ‘respond to the critical and growing need for research for planning and policy formulation’ and ‘to help government planners and policy makers in the executive and legislative branches of the government’.

FILIPINO VERSION

RCTU-NDF-ST sa Rehimen ni Aquino: ‘Itigil ninyo ang panloloko sa mga manggagawa, kung hindi’

Mariing kinukondena ng Revolutionary Council of Trade Unions – Southern Tagalog (RCTU-ST), alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), ang lumabas, kamakailan, na pag-aaral ng Philippine Institute of Development Studies (PIDS) tungkol sa minimum wage sa bansa at ang ‘masamang epekto nito sa buhay ng mga manggagawang Pilipino’.

Ito ay purong propaganda ng kapitalista na sumasang-ayon sa koordinadong pagtatangka ni Aquino na tanggalan ang mamamayan ng karapatan sa disenteng buhay, binalaan ng RCTU-ST ang rehimeng US-Aquino sa pagtutulak sa mga manggagawa sa natatanging solusyon na lumahok at pamunuan ang pambansa demokratikong rebolusyon na tatapos sa imperyalismo, burukrata kapitalismo, at pyudalismo, kung saan wala silang nakikitang pamumuhay nang disente.

Noong ika-3 ng Abril, inilabas ng PIDS ang isang pag-aaral na nagpapakita ng kung papaanong ang minimum wage, diumano’y, nagbubunsod ng kahirapan imbis na pagpapataas ng antas ng kabuhayan ng manggagawang Pilipino sa ating bansa. Ayon sa pag-aaral na ito, malaking bilang ng pamilyang Pilipino ang nawawalan ng pag-asa na magkaroon ng ikabubuhay at ibayong dumarami ang naghihirap na mamamayan nang dahil sa minimum wage na itinatakda ng gobyerno.

Kaugnay ng resulta ng pag-aaral, nagmungkahi ng 12-point Jobs Expansion and Development Initiative o JEDI program ang PIDS na naglalayong tanggalin ang minimum wage, pahabain ang nakatakdang panahon ng pagreregularisa mula 6 na buwan hanggang 2 taon, at marami pang iba. Ang naturang programa, ayon sa PIDS, ay magbubukas sa mga kumpanya na tumanggap ng mga manggagawang kontraktwal na papayag na magtrabaho kapalit ang mas mababa pang sahod kaysa minimum wage.

Masiglang sumasang-ayon sa pag-aaral na ito ang Employers’ Confederation of the Philippines (ECOP).

Kontra rito, ipinahayag ng RCTU-ST na, “Isa itong malaking maka-kapitalistang propaganda na bahagi ng koordinadong pagtatangka ng rehimen ni BS Aquino para alisin ang lahat ng limitasyon sa mga dayuhang mamumuhunan para makapagkamal ng super-tubo mula sa dugo’t pawis ng mga manggagawang Pilipino. Mula nang ipatupad ang Two Tiered Wage System na nagdulot nang lalo pang pagbaba ng minimum wage na P337 hanggang P255 na floor wage sa rehiyon, lantarang pinipilit na paikutin ang mamamayang Pilipino para lubusan na nilang matanggal ang sistema ng minimum wage sa bansa, alisin ang regularisasyon sa paggawa, at pawiin lahat ng karapatan na hindi tuwirang natatamasa ng mga manggagawa sa ilalim ng papet na rehimen.” Ani Fortunato Magtanggol, tagapagsalita ng RCTU-NDF-ST.

Bukod pa sa mga nabanggit na mga panukala, inihahain din ng JEDI program na ‘pasimplehin ang proseso ng resolusyon sa mga alitan sa pagitan ng mga kapitalista at manggagawa; na magpapaluwag sa rekisitos ng pagtanggap at pagtatanggal ng mga manggagawa; pinaliliit ang pagpapatupad ng regulasyon at praktika sa paggawa; at pag-angkop sa Singaporean na estilo ng pagbabahagi ng suplementaryong kabuhayan para sa mga pinaka-mahihirap.’

“Masyadong malabo ang paliwanag ng rehimeng US-Aquino sa pag-aaral sa PIDS kaugnay ng tunay na ugat ng kahirapan. Higit na nalalaman ng mga manggagawa na ang mababang sahod at kawalan ng benepisyo, na mas pinalala ng malawakang kontraktwalisasyon, idagdag pa rito ang kakulangan sa batas-paggawa para tiyakin ang disenteng pamumuhay ng mga manggagawa, at ang tahasang pagtataguyod ng mga neoliberal na polisiya sa edukasyon tulad ng K+12 at mga teknikal na programa sa pamamagitan ng TESDA; ito ang mga ultimong dahilan kung bakit tayo nakararanas ng matinding kahirapan.”

“Simpleng matematika lamang ito – nagtataasan ang presyo ng bilihin, habang hindi nakasasapat ang ibinibigay na sahod. Nananatiling mataas ang prosyento ng mga walang trabaho, at paparami nang paparami ang bilang ng mga mamamayan mula sa kanayunan na napapabilang sa reserbang hukbo ng paggawa nang dahil sa malawakang pangangamkam at pang-aagaw ng lupa ng mga kapitalista at ni Aquino doon sa kanayunan. Higit lamang na palalalain ng JEDI program na ito ang kahirapang nararanasan dito sa bansa at magreresulta sa sukdulang krisis sa pulitika at ekonomiya dito sa Pilipinas.” Dagdag ni Magtanggol.

“Mayroong malinaw sa lahat nang ito. Si Aquino, isang tunay na papet ng imperyalistang US, ay puspusan at determinado sa pagpapatupad ng mga neoliberal na polisiya na magbubukas para sa walang katapusang pang-aalipin ng sistemang kapital sa lakas-paggawa sa Pilipinas. Sinusuportahan ito ng kanyang pinaigting na kontra-insurhensiyang programa na naglalayong supilin, at kalauna’y pawiin, ang mga unyon upang mapalis ang anumang tipo ng pagkaantala sa kanyang mithiin, at ang kanyang pagtatangka na itaguyod ang Charter Change na papayag sa 100% ng dayuhang pagmamay-ari sa kapital at rekurso sa bansa.”

“Magsilbi sana itong babala sa rehimeng US-Aquino: huwag na ninyong agawin ang anumang kakaunti nang natitira sa mga manggagawa. Nagngangalit na ang mamamayan sa inyong korap, di-makatao, at inutil na pamumuno at hindi na ninyo sila kaya pang lokohin sa inyon mabubulaklak na salita. Hindi kataka-taka kung bakit lalong lumalakas ang bilang at kapangyarihan ng rebolusyonaryong kilusan, kasama ang mas marami pang manggagawa, magsasaka, at maralita, na wala nang iba pang nakikitang solusyon kundi ang pabagsakin ang kasalukuyang mapang-aping sistema sa pamamagitan ng armadong pakikibaka.” Pagtatapos ni Magtanggol.

Noong ika-29 ng Marso, mahigit 100 manggagawa ang lumahok sa inilunsad na raling iglap at operation ‘paint the town red’ sa pangunguna ng RCTU-NDF-ST para ipakita ang lumalakas na suporta ng mga manggagawa sa pambansa demokratikong rebolusyon sa bansa, na siyang kinikilala bilang pinakamatagal na komunistang insurhensiya sa buong daigdig. ###

**Ang Philippine Institute of Development Studies (PIDS) ay isang non-stock, non-profit na korporasyong pagmamay-ari ng estado na itinatag noong 1977 para ‘sumagot sa mga kritikal at tumitinding pangangailangan para sa pananaliksik sa pagbubuo ng mga plano at polisiya’ at sa ‘pagtulong sa mga taga-gawa ng plano at polisiya ng gobyerno sa ehekutibo at lehislatibong sangay ng gobyerno’.

 

Tags: , , ,

Pahayag ng RCTU-ST kaugnay sa pagkadakip sa mag-asawang Tiamzon

Mariing kinukondena ng Revolutionary Council of Trade Unions – Southern Tagalog (RCTU-ST) ang iligal at di-makataong pag-aresto ng mga elemento ng Armed Forces of the Philippines sa mag-asawang Benito Tiamzon at Wilma Austria Tiamzon at 5 pang kasamahan nito. Ito ay tahasang pambabalasubas sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee (JASIG) sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Government of the Philippines (GPH).

Noong ika-22 ng Marso, ganap na 2:30 ng hapon, nang iligal at sapilitang hinuli ng pinagsanib na pwersa ng pulisya at militar ang mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon at 5 pang kasamahan nila sa isang bayan sa Cebu. Ang mag-asawang Tiamzon ay nagsisilbing mga consultants ng NDFP sa usapang pangkapayapaan sa GPH. Nasa panahon sila ng pagsasagawa ng mga serye ng konsultasyon para sa usapang pangkapayapaan nang sila’y dakpin ng pinagsanib na pwersa pulisya at militar . Hawak ni Ka. Wilma Austria Tiamzon ang NDFP Document of Identification ND 978226 sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan at ni Ka Benito Tiamzon ng NDFP Document of Identification ND 978227 sa pangalang Crising Banaag bilang mga katibayan na tinatamasa nila ang mga proteksyon sa ilalim ng JASIG.

Sa pag-aresto sa mag-asawang Tiamzon at mga istap nila, inilalantad lamang ng rehimeng US-Aquino II ang tunay na mukha ng kanyang rehimen – ang kawalan ng interes nitong lutasin ang ugat ng armadong rebelyon sa bansa. Tutol ang rehimeng Aquino sa pagkakaroon ng tunay at matagalang kapayapaan sa bansa. Ang tanging hangad nila ay Isaac ng rebolusyonaryong kilusan ang kanilang armas at magbalik loob sa gubyerno.

Sa kabilang banda, patuloy ang paglala ng mga problemang kinakaharap ng mga manggagawa at sambayanan dahil sa mga dikta at panghihimasok ng dayuhan sa ating pamahalaan. Kaliwa’t kanang mga batas at regulasyon ang ipinatutupad na lalong nagpadausdos sa bagsak na kalagayan ng mga manggagawa sa loob at labas ng pabrika, tulad na lamang ng kontraktwalisasyon, labor-only contracting, two-tiered wage system, union busting, at marami pang iba.

Sa matagal na panahon napako na sa napakababang halaga ang sahod na natatanggap ng mga manggagawang Pilipino. Patuloy ang pag-iral ng kawalan ng sapat na benipisyo at masahol na kalagayan sa paggawa sa kalakhang mga pabrika at empresa sa bansa. At sa kabila nito, patuloy at walang habas ang pagtataas ng singil sa mga pangunahing pangangailangan at serbisyo ng mamamayan. Tulad ng pagtaas ng, presyo ng bigas, petrolyo, tubig, kuryente, edukasyon, at serbisyong medikal. Lahat ng ito ay para sa kapakanan ng mga malalaking burgesya komprador at dayuhang kapitalista na siya namang malugod at maluwag na tinutugunan ng sunud sunurang Aquino.

Ang mga kalagayang ito ang dahilan kung bakit makatarungan para sa mga manggagawa at mamamayan na magrebolusyon laban sa umiiral na sistema. Ang mismong nabubulok na sistema ang nagtutulak sa mga manggagawa na mag-organisa, kumilos, at sa kalaunan ay humawak ng armas at lumahok sa armadong rebolusyon sa kanayunan. Laging mainam at hinog ang kalagayan ng daigdig at bansa para sa paglakas ng rebolusyonaryong kilusan sa bansa. Ilang lider man ang madakip at mapaslang tiyak na maraming papapalit at magpapatuloy ng rebolusyon. Napatunayan na ito sa loob ng 45 taon na paglilingkod at pakikidigma ng CPP-NPA-NDF hindi sila kailanman kayang durugin at wasakin ng reaksyunaryo at pasistang estado ilang matataas na lider man ang madakip at mapaslang. Ang pambansang demokratikong rebolusyon na isinusulong sa bansa ay isang rebolusyon ng mga masang api’t pinagsasamantalahan na naglalayong wasakin ang bulok-sa-kaibuturang sistemang panlipunan sa bansa at itayo ang isang lipunan na tunay na malaya, demokratiko at masagana. Ang adhikaing ito ay hindi lamang adhikain ng mga lider ng rebolusyon kundi adhikaing niyayakap ng buong sambayanang nagnanais Tiyak na may lilitaw na mga bagong lider mula sa hanay ng mga nakikibakang mamamayan na handang magpatuloy at magsulong ng rebolusyon hanggang sa tagumpay.

Mukhang hibang at wala sa sarili ang rehimeng Aquino at pasistang AFP nang banggitin nila na ang pagkakahuli sa mag-asawang Tiamzon ay matatapos na rin ang buhay ng CPP-NPA-NDF. Ang ganitong pananalita ng rehimeng Aquino ay nagpapakita lamang ng kanilang kamangmangan at kamusmusan sa kaalaman at pag-unawa sa batas ng rebolusyong Pilipino at sa mga kilusan para sa pambansang pagpapalaya.

Palayain ng walang kundisyon sina Benito at Wilma Tiamzon!
Kilalanin at ipatupad ang JASIG!
Papanagutin ang Rehimeng US-Aquino II!
Isulong ang Digmang Bayan!
Mabuhay ang CPP-NPA-NDFP!

 
Leave a comment

Posted by on April 1, 2014 in JASIG

 

Tags: , , , , ,

Revolutionary workers celebrate NPA’s 45th anniversary, call for intensified armed struggle

In two separate locations, the Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog (RCTU-ST) and Katipunan ng Samahan ng mga Manggagawa-Southern Tagalog (KASAMA-ST), both allied organizations of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), launched lightning rallies to celebrate the New People’s Army’s 45th anniversary. The organizations from the underground movement called for the intensification of the longest-running communist insurgency in Asia, following the Aquino regime’s complete violation of the JASIG by filing criminal charges, and jailing NDFP negotiating panel members Wilma Austria Tiamzon and Benito Tiamzon.

At exactly 5:30 pm, a day before the 45th anniversary of the New People’s Army, the RCTU-NDF-ST and KASAMA-NDF-ST simultaneously launched lightning rallies in Bacoor, Cavite and San Pedro, Laguna. All wearing red shirts, members of the underground movement shouted slogans such as ‘Long live the New People’s Army!’ and ‘The people’s war is the only solution to poverty!’.

“The New People’s Army has been waging a people’s war in the countryside for 45 painstaking years and have victoriously won countless battles.Despite many challenges, they have continuously launched successful tactical offensives against the Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police, and haveestablished strong and functioning bases as well as organs of political power in different parts of the country. Workers and urban poor families rejoice at this triumph.” Fortunato Magtanggol, RCTU-NDF-ST spokesperson, said.

“In southern tagalog, the AFP has hurled numerous attacks on the revolutionary movement, sending in battalions of reactionary soldiers to Quezon, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Mindoro, Palawan, among others, under the US-Aquino regime’s Oplan Bayanihan. Nevertheless, they have failed to put an end to the revolutionary movement. Their endless military operations, mindless attacks on the legal democratic movement, and black propaganda have even strengthened the movement. For as long as workers, urban poor, peasants, and the people suffer from Aquino’s pro-imperialist neoliberal policies, people will continue to join the NPA.” Magtanggol added.

Workers from southern tagalog have resented the Aquino regime’s attack on the labor sector, primarily through labor flexibilization schemes such as widespread contract employment, very low wages, and the absence of benefits, right to form unions, and the direct involvement of reactionary forces in labor disputes.

“Workers have the constitutionally-guaranteed right to form unions, but the Aquino regime, hand in hand with foreign capitalists, have denied them of this right. Thousands of workers from Carina Apparel, Inc. have lost their jobs due to the illegal closure of the company a day before their scheduled date of negotiations for a Collective Bargaining Agreement.”

“The giant garments factory which manufactures high-end lingerie for Victoria Secret, Uniqlo, Toray, and many others, took home billions of pesos while their workers received a measly P347 each day. On the whole, wages in the region were even lowered through the implementation of the Two Tiered Wage System, while prices of basic commodities soared uncontrollably for the past three years. This will definitely worsen as Aquino pushes for a charter change that aims to allow 100% foreign ownership of factories and companies in the country.” Magtanggol said.

“Social services have further become inaccessible for the people under the US-Aquino regime’s increased privatization of public hospitals, schools, and relocations. We dare Aquino to live in Southville, a relocation site he constantly boasts of every time armed men violently demolishcommunities in Metro Manila.”Said Minda Villapaz, spokesperson of KASAMA-NDF-ST.

“Let him live like the poor people who are denied of jobs and livelihood, and yet are forced to believe that this government is doing its job. Let us see if he can stand the stench, the heat, the hunger, the sight of young womenengaged in prostitution for a kilo of rice, the desperate teenagers who get addicted to drugs, and the families that are slowly breaking apart due to the endless crisis and poverty they experience.” Villapaz added.

“It is the suffering of the people that ultimately compel them to take up arms, and in order to stop them from doing so, the US-Aquino regime must address the roots of the armed struggle. Then again, there is nothing good to expect from a puppet president who turns away from peace negotiations, violates the very agreement that the reactionary government has once signed, and declares victory upon the capture of two important members of the peace negotiating panel.” According to Magtanggol.

Last March 22, the AFP, together with the PNP and other forces of the Aquino administration, arrested Wilma Austria Tiamzon, Benito Tiamzon, and five others under false criminal charges. Benito, whom the AFP claims as the Chairperson of the CPP, and Wilma, whom they assert to be the Finance Officer of the CPP, are holders of NDFP Document of Identification under the JASIG.

“By arresting the Tiamzons, the Aquino regime has proven its insincerity in achieving just and lasting peace in the country. Opposite to what the military claims, the illegal arrest of our comrades will further enrage the revolutionary forces under the National Democratic Front and will inspire more workers and poor people to take up arms and join the New People’s Army.” Ended Magtanggol.###

 
Leave a comment

Posted by on March 28, 2014 in NPA

 

Tags: , , , , ,